Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değişti! (2015-11-09)

Türkiye Barolar Birliği tarafından 9 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde değişiklik yapılmıştır. 

Buna göre tahliyeye ilişkin icra takiplerinde daha önce yıllık kira bedeli üzerinden nisbi vekalet ücretine hükmedilecekken, değişiklikle; "Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.” hükmü getirilmiştir. Bu çerçevede ikinci kısmın ikinci bölümüne eklenen 22'nci satırla, tahliyeye ilişkin icra takiplerinde vekalet ücretinin 1500 TL olduğu düzenlenmiştir. 

Yine müvekkil ile vekil arasında kararlaştırmama veya geçersiz sayılma nedeniyle ortaya çıkacak vekalet ücretine ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesinde maktu ücretin altında kalmamak kaydıyla nisbi vekalet ücretinin ödenmesi şeklinde iken, değişiklikle "İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmındaki yüzdelik oranların yarısı esas alınarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.” denilerek nisbi ücrette yarı oranların dikkate alınması öngörülmüştür.

Üçüncü olarak vergi mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda akdi vekalet ücretinin kararlaştırılmamış olması veya geçersiz sayılması halinde vekalet ücreti tarifenin üçüncü kısmına göre nisbi olarak belirlenmekteyken, değişiklikle vergi mahkemelerindeki maktu ücretin dört katı olması öngörülmüştür. 

Dördüncüsü, ihtiyari dava arkadaşlığının söz konusu olduğu hallerde vekalet ücretinin hesaplanmasına, belirlenen ilk iki ölçeğe ilişkin oran ve sayılarda değişiklik yapılarak daha önce 50 dosyaya kadar ücretin tamamına, 100 dosyaya kadar açılan davalarda toplam vekalet ücretinin %80'ine hükmedilecekken, değişiklikle toplam 40 dosyaya kadar tamamına, 100 dosyaya kadar ise %70 vekalet ücretine hükmedileceği öngörülmüştür. 

Beşinci olarak sulh hukuk mahkemeleri ile sulh ceza hakimlikleri ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için vekalet ücreti 750 TL'den 600 TL'ye düşürülmüştür. 

Altıncısı, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde ilk derece mahkemesi olarak gördüğü duruşmalı işlerde vekalet ücreti 3000 TL'den 2500 TL'ye düşürülmüştür.

EE

Resmi Gazete için tıklayınız. 

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151109.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151109.htm

TÜM HUKUK HABERLERİ