İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyiz Yolu Kapandı (2014-08-05)


17.04.2014 tarihli, 28975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun, 21/2/2014 Tarihli ve 2013/1 E., 2014/1 K. Sayılı Kararı” uyarınca özetle, ilk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olup olmadığı hususu tartışılmış, sonuçta bunlara karşı temyiz yoluna başvurulamayacağına karar verilmiştir.


“HMK’nun 391/3. ve 394/5. fıkralarında ihtiyati tedbir ile ilgili olarak mülga 1086 sayılı HUMK’nda yer almayan yeni bir hak arama yolu öngörülmüş ve HMK’nun 341. maddesinde “İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar”, HMK’nun 362. maddesinde ise “Temyiz edilemeyen kararlar” başlığı altında yer alan düzenlemelerden sözü edilen kanun yolundan maksadın “istinaf” olduğu hususu açıkça hüküm altına alınmıştır.


Ne var ki, HMK’da öngörülen kanun yollarından istinaf başvurularının inceleneceği merciler olan bölge adliye mahkemelerinin henüz kurulmaması nedeniyle HMK’na daha sonra eklenen Geçici 3. maddeyle istinaf hükümlerinin uygulanması bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar ertelenmiş ve bu amaçla birtakım genel geçiş hükümleri öngörülmüştür. Uygulamada tartışılan ve içtihatların birleştirilmesine sebep olan görüş ayrılıklarının özü, söz konusu geçici maddenin yollamasıyla HMK’nun 391. ve 394. maddelerinde öngörülen kanun yollarının bu süreçte temyiz olarak uygulanıp uygulanmayacağı hususuna ilişkindir.”


Bu doğrultuda söz konusu kararda, geçici 3. maddenin uygulama alanı belirlenerek, ihtiyati tedbir ile ilgili kararların hukuki niteliği saptanmaya çalışılmış, sonuç olarak HMK 391. ve 394. maddelerinde geçen “kanun yolu” ibaresi ile kastedilenin istinaf yolu olduğu, geçici 3.madde yollamasının sadece HUMK’nun temyize ilişkin hükümlerini kapsadığı ve ihtiyati tedbire ilişkin kararların nihai nitelikte kararlardan olmadığı, ayrıca bu konuda özel bir düzenlemenin de bulunmadığı gözetildiğinde bu tür kararların temyiz yolu kapsamında incelenemeyeceği kanaatine varılmıştır.


Görülüyor ki bundan böyle, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ihtiyati tedbir kararlarına karşı temyiz yolu kapanmıştır.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

TÜM HUKUK HABERLERİ