Tecavüzcüye İlaçla Hadım (2016-07-27)

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun cinsel saldırı (TCK m.102), cinsel istismar (TCK m.103) ve reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK m.104) suçundan dolayı hapis cezasına mahkum edilenler hakkında infaz hakimi tarafından hükmedilebilecek bir takım tedavi ve yükümlülükler öngörmekte idi. Ancak bu yükümlülüklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak üzere bir yönetmelikle düzenlenmesine hükmedilmişti. Söz konusu yönetmelik (Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik) 26.07.2016 tarihli resmi gazetede yayımlandı ve aynı tarihte yürürlüğe girdi.

5275 SK ile öngörülen ve usul ve esasların yönetmelikle belirlenen yükümlülükler şunlardır:

  1. Tıbbi tedaviye tabi tutulmak
  • Tedavi amaçlı programlara katılmak
  1. Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten yasaklanmak
  • Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak
  1. Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak
Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak

Ancak yönetmeliğin büyük bir bölümü tıbbi tedaviye yönelik hükümler içermekte ve yayımından itibaren daha çok bu hükümler tartışılmaktadır. Yönetmeliğin uygulanacağı kişiler şu şekilde ifade edilmiştir:

  • Hükümlüler: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102/2, 103/1-2 ve 104/2-3 maddelerinde sayılan suçlardan dolayı hapis cezasına mahkûm olan kişi
  • Yükümlüler: Haklarında yükümlülük kararı verilen, denetim altına alınan veya tedbir kararı verilen ve denetimli serbestlik müdürlüğünce toplum içinde denetimi, takibi yapılan ve iyileştirilmesine çalışılan hükümlü

Yönetmelik uyarınca hükümlü ve yükümlülerin tıbbi tedaviye tabi olup olmayacaklarına haklarında hazırlanacak sağlık raporu doğrultusunda karar verilecektir. Ancak bu suçların çocuklarca işlenmesi halinde bu yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır.

Söz konusu tıbbi tedavini yönetmelikte şu şekilde tanımlanmaktadır: … ayakta veya yatarak, ilaçla veya ilaçsız olarak veyahut her iki usul ile cinsel dürtünün azaltılmasına veya denetimine yönelik tedaviler ile cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntemdir.

Yönetmelikte ilgili hükümlerin uygulanmasında görev alacak kişilerin uyması gereken ilke ve esaslara açıkça yer verilmiş; özellikle hükümlü ve yükümlülerin aşağılanmamasına, haysiyet ve onur kırıcı muameleye tabii tutulmamasına ve gizlilik ilkesine uyulmasına önemle değinilmiştir.

Tedavi ve veya diğer yükümlülük kararlarının yerine getirilmesini engelleyenler öncelikle uyarılacaktır. Uyarıya rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen hükümlüler disiplin cezasına tabi tutulacak ve bu durum haklarındaki koşullu salıverme kararlarını (iyi hal kararı ve değerlendirme raporunu) da etkileyecektir. Denetimli serbestlik tedbiri altındakilerin uyarıya rağmen yükümlülüğü ihlal etmeleri halinde dosyaları gereği için infaz hakimliğine gönderilir. Koşullu salıverilen hükümlünün uyarıya rağmen yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde ise koşullu salıverme kararı geri alınır. Tedbir kararlarının gereklerini mazereti olmaksızın ve kasıtlı bir şekilde ihlal eden hükümlü uyarılmadan bu işlemlere tabi tutulur.

Hakkında yönetmelikte sayılan yükümlülüklerin uygulanmasına hükmedilen kişilere itiraz ve şikayet yolu açıktır. Hükümlüler şikayetlerini infaz hakimliği nezdinde yapabilecek; yükümlüler de ceza infaz kurumuna itirazda veya infaz hakimliğine şikayette bulunabilecektir. Ancak şikayet yoluna başvurulması yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdurmayacaktır.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi Ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik  için bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160726.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160726.htm

TÜM HUKUK HABERLERİ