Berktaş Yüksel, Elif. (Çev.) “Ayrım III: Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlâli Halinde Alıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar (Madde 45-52).” Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, ed. Schwenzer, Ingeborg & Çağlayan Aksoy, Pınar, s.836-942. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Mart 2015.

"Muris Muvazaası" [Berktaş, Esra]

"Özel Hukukta Boşluk" [Berktaş, Esra]

"Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Lahey Sözleşmesi (18 Mart 1970)" [Erdoğan, Ersin]
"Hukuk Hakimi Ceza Mahkemesi Kararını Beklemek Zorunda mı?" [Erdoğan, Ersin]
"Kesin Hükmün Yeni Bir Sonucu Art Etkisi" (Tüketici Uyuşmazlıklarında Kanun Yolu)" [Erdoğan, Ersin]
"Kambiyo Senedi Vasfı, Zamanaşımı ve İleri Sürülmesi" [Erdoğan, Ersin]
"Türk Hukukunda Hapis Hakkına Genel Bakış" [Berktaş Yüksel, Elif]
"International Arbitration (Arbitration Agreement, Enforceability, Kompetenz Kompetenz, Separability, Applicable Law, Termination)" [Berktaş Yüksel, Elif]
"Competition Law as a Tool for Market Integration in EU: The Case Study of Vertical Agreements and the Motor Vehicle Industry" [Berktaş Yüksel, Elif]